Orkla Revisjon AS er et revisjonsselskap som har hovedkontor i Trondheim, og avdelingskontor på Orkanger, Løkken Verk og Brekstad. Selskapet eies av to registrerte og to statsautoriserte revisorer, som alle er ansatt i selskapet. I tillegg har firmaet ansatt 10 godt kvalifiserte medarbeidere, hvorav 8 er registrerte revisorer. Vår ekspertise ligger innenfor områdene intern kontroll, skatt, regnskap, mva og selskapsrett hvor vi også tilbyr konsulenttjenester til våre kunder. Vi mener at vi samlet sett besitter en betydelig kompetanse og erfaring som kan komme våre kunder til gode.

Strukturen på selskapet innebærer at de ansvarlige revisorer i stor grad selv deltar aktivt i revisjonen av oppdragene. Vår kundemasse er variert og allsidig både geografisk og når det gjelder bransjer og bedriftenes størrelse.

I vårt revisjonsarbeid benytter vi oss av et anerkjent it-basert revisjonssystem, i tillegg til egne arbeidsskjema. Vi mener dette bidrar til å få gjennomført den pliktmessige revisjon på en effektiv måte.

Vi konsentrerer vårt arbeid omkring de mest vesentlige regnskapsmessige områdene, hvor vi anser at risikoen for feil er størst. Slik unngår vi å bruke unødvendig tid på områder som ikke betraktes som vesentlige, eller der feil ikke har revisjonsmessig betydning, eller som ikke innebærer noen risiko for økonomisk tap for vår kunde.

Vi er opptatt av å utføre en rasjonell revisjon for våre klienter i den hensikt ikke å belaste honorarer høyere enn nødvendig, men samtidig slik at så vel klient som revisor skal ha trygghet for at kostnadsaspektet ikke har overskygget kravet til kvalitetsmessig god nok revisjon.

Vår målsetning er at vi skal forsøke å være en aktiv medspiller for våre kunder, i tillegg til at vi selvfølgelig skal ta oss av den lovbestemte revisjonen. Vårt mål er å få etablert nærhet til og god kontakt med kunden, slik at vi kan få kjennskap til kundens ønsker og behov innenfor våre fagområder. Våre kunder vil alltid bli betjent av en fast ansvarlig revisor og en fast medarbeider som etter hvert blir godt kjent både med bedriften og med personalet. Vi mener at dette gjør kommunikasjonen både lettere og raskere og derved mer kostnadseffektivt både for oss og for våre kunder.

Nettsiden er designet og utviklet av SocialGrab AS